Recovery gennem Den levede Krop

Recovery gennem Den levede Krop

Krop og Sanselighed.

Kroppen er hjemsted for den enkelte – det er gennem og i kraft af kroppen, at vi gør og har gjort vores erfaringer. Erfainger er ikke noget der sidder i hovedet men i hele kroppen. Kroppen som subjekt udgør den afgørende byggesten for Selvet. Krop og Psyke er samlet i kroppen / kroppen som subjekt. Når psykisk sårbarhed eller lidelse opstår, mistes den naturlige sammenhæng mellem krop og psyke. At genvinde integration og sammenhæng er en forudsætning for at komme sig, opnå empowerment og troen på egen mestring.At komme sig har mange betegnelser: Mestring, recovery, empowerment etc. Uanset hvad man kalder det, er forudsætningen altid at få tanker, sanser og følelser afstemt og integreret i meningsfulde enheder i sociale sammenhænge.

Idag bliver mennesker (borgere) med psykisk sårbarhed eller lidelse mødt med især kognitive værktøjer og metoder. Sprog og tanker står i centrum, mens krop og sanselighed ikke altid indgår som integreret led i støttepædagogiske foranstaltninger og indsatser. Forskning viser tydeligt at tanker, sanser og følelser integreres i sammenhængende oplevelser med en langt større grad af Selvfølelse og Kropslig selvfornemmelse i den fysiske aktivitet og at indgå i sociale meningsfulde fællesskaber er langt lettere, når kroppen er i centrum for det fælles.

Fysisk aktivitet som recovery

Fysisk aktivitet er undervurderet som recoveryorienteret indsats for mennesker med psykisk sårbarhed og lidelse. Det at have en psykisk lidelse er kendetegnet ved at miste sin naturlige kropslighed og sanselighed. Forudsætning for rehabilitering og recovery er at genetablere sin sunde kropslighed og sanselighed igen. Dette kan gøres simpelt gennem bevægelse, fysisk aktivitet

“Jeg-er-mig” og “Jeg-kan” gennem sanselighed og Fysisk Aktivitet

Bevægelse og Fysisk aktivitet som metode skal derfor hvile på et grundlag, som tilgodeser det sanselige og det kropslige, da kroppen er med til at give betydning og integrere til selvoplevelse- og fornemmelse. Selvfornemmelse og selvoplevelse er forbundet med et kropsligt ”jeg-er-mig” og ”jeg-kan” – mestrings- og empowermentoplevelse. Forandring og personlig udvikling er betinget af en dyb selvfornemmelse af ”jeg-er-mig” ”og jeg-kan”. Denne selvfornemmelse kan fysisk aktivitet etablere.

Den professionelle udfordring

 

 

 

Kontakt mig på mail eller telefon: 4243 7323

^